اجرای شگفت انگیز پیمان خالدان در برنامه تلویزیونی عصر جدید