بایگانی‌های شعبده باز نابغه - پیمان خالدانارسال تیکت جدید